Personmobilitet

Mål:
Overføre kunnskap mellom bedrifter, forskere og høgskoler

Personmobilitet – gjennomføring og virkemiddelbruk

Ansatte i bedrifter kan få anledning til å undervise på en høgskole. Motsatt kan forskere, undervisningspersonell eller studenter hospitere i en bedrift. Gjesteforelesere og professor II stillinger som er rekruttert fra bedriftene er også med i ordningen. VRI kan være med å finansiere deler av bedriftens, FoU-institusjonens, forskerens og studentenes utgifter i forbindelse med hospiteringen, trainee-opphold eller kompetanseoppgradering.