Virkemidler

VRI Møre Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet:

Kompetansemegling

Knytte kontakt mellom bedrifter og FoU-miljø

Forprosjektmidler

Innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid

Personmobilitet

Utveksling av fagfolk og kunnskap mellom bedrifter, forskningsmiljø og høgskoler

Læringsarena

Samhandlingsarenaer for FoU-miljø, virkemiddelapparat og næringsliv
Erfaringsutveksling, nettverksbygging og idé-generering

Andre virkemidler

Etter avslutning kan prosjekter videreføres gjennom andre virkemidler, for eksempel hos Innovasjon Norge eller i Forskningsrådet.

Videre samarbeider Forskningsrådet og Innovasjon Norge om SkatteFUNN-ordningen.

Innovasjon Norge finansierer forskningsprosjekter gjennom IFU/OFU-ordningen.

Regionalt Forskningsfond Midt Norge – styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats